Dịch vụ luật sư riêng

Luật sư riêng

Hệ thống pháp luật Hành chính quy định về cơ cấu, tổ chức các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức... và quy định về trình tự, thủ tục, thầm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước về các vụ việc hành chính như: Đăng ký khai sinh, xác định giới tính, thay đổi họ tên,…; Các thủ tục hành chính về nhà, đất như: cấp sổ đổ, thu hồi và bồi thường đất đai, giấy phép xây dựng,…; Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính; Các quy định về khiếu nại, tố cáo và khởi kiện Quyết định và hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân, tổ chức…

Trong lĩnh vực pháp luật hành chính, Luật sư tham gia thực hiện các công việc pháp lý sau:

- Luật sư tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục, thầm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước đối với các vụ việc hành chính.

- Luật sư tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục, thầm quyền khiếu nại các quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước...

- Luật sư tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục, thầm quyền tố cáo các quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước...

- Luật sư tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục, thầm quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với các quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước...

- Luật sư tham giao bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện các quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước tại Tòa án.

- Luật sư tư vấn và tham giao bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị kiện trong vụ án hành chính là cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước tại Tòa án.

    Thẻ tags:
    Chia sẻ: